CV
Poul Lübcke

Dansksproget CV

Poul Lübcke er født i 1951 og blev magister i filosofi ved Københavns Universitet i 1978, hvorefter han har haft en række større stillinger med forpligtelser inden for forskning, undervisning og administration. Således har han været tilknyttet Filosofisk Institut ved Københavns Universitet som kandidatstipendiat (1978-1981), seniorstipendiat (1982-1985) og forskningsrådsstipendiat (1986-1987). Endvidere har han haft ansættelse som adjunkt- og senere lektor-vikar ved Roskilde Universitetscenter (1981-1982; 1987-1988). 1993-1996 har han været tilknyttet Handelshøjskolen i København, først som seniorforsker betalt af eksterne forskningsmidler og dernæst som lektorvikar. 1995-96 var han ansat som forskningsbibliotekar (seniorforsker) ved Det Kongelige Bibliotek, hvorpå han 1996-98 var lektor i filosofi ved Roskilde Universitetscenter. Fra 1998-2016 var han lektor i filosofi ved Københavns Universitet.

Derudover har han været ekstern lektor ved Danish International Studies i København (1989), det teologiske fakultet i Århus (1989-1992) og ved Roskilde Universitetscenter (1995-96). Han har været censor i filosofi ved Odense Universitet siden 1984 og ved Københavns Universitet siden 1988. Endelig har han siden 1986 fungeret som forskningskonsulent ved Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd og fra 1993 ved Danske Fysioterapeuters Forskningsfond. Dertil kommer ansættelse som redaktør ved Gads Forlag (1978-1981), Politikens Forlag (1978-1983 og igen 1996-2010), Rowohlt Verlag (1986-1992 og igen 2008-2010) og Gyldendal (1995-1999). Han har endvidere været bestyrelsesmedlem i Selskabet for filosofi og psykologi (1974-1990) og Søren Kierkegaard Selskabet (1982-1990) samt medredaktør af Kierkegaardiana (1981-1990) og Danish Yearbook of Philosophy (1986-1990). Siden 1999 har han været medlem af det internationale advisory board for International Kierkegaard Commentary, Mercer U.P., Florida, og siden 2006 er han medlem af det internationale advisory board for Nota Bene. Quaderni di studi kierkegaardiani, Genova (siden 2006)

Poul Lübcke har haft en række udlandsophold bl.a. i Freiburg (1973-74), Heidelberg (1979-80) og Leuven (1980), Lucca (2002) Arezzo (2003 og 2006), Bologna (2004), Firenze (2005) og Lucca (2007), ligesom han har været inviteret til at holde oplæg ved flere internationale kongresser i bl.a. Heidelberg (1982), Dublin (1983), Wuppertal (1984), Washington (1985), Walberberg (1985), Schwerte (1986), Sunderland (1986), Helsinki (1989), Durham (1990), Sofia (1992), Flensborg (1992), Lund (1993), Stockholm (1994), Trento (1996), Northfield (2001), Stockholm (2002), Köln (2002), Verona (2003), Chieti (2006), Basel (2007), Freiburg (2008), Frankfurt am Main (2008), Berlin (2011), Tübingen (2011), Northfield (2011), Boston (2011), Lissabon (2012), Porto Alegre (2013), Wuppertal (2015), Northfield (2015), Porto Alegre (2015), Sãn Paolo (2015), Dresden (2017), Northfield (2017) og Saint Cloud (2017).

1987-2005 var han medlem af det skandinaviske Platonselskab, fra 1988 af det tværvidenskabeligt orienterede Académie du Midi og 1994-2000 af en international forskningsgruppe om intentionalitet med hovedsæde ved Lunds universitet. I perioden 1994-1995 indgik han som medlem af teknologinævnets arbejdsgruppe angående Anvendelse af EDB-modeller ved store samfundsmæssige beslutninger, og 1994-97 var han leder af det tværfaglige Forum for bæredygtig udvikling. Siden 2000 har han været leder af Kierkegaard International Research Seminar.

Poul Lübckes publikationsliste omfatter ca. 70 artikler, afhandlinger og lærebøger på dansk, engelsk, italiensk, japansk, norsk, rumænsk, svensk og tysk. Det samlede omfang er på ca. 2400 sider, hvoraf ca. 2/3 har karakter af videnskabelige arbejder rettet imod fagkolleger i ind- og udland, medens den sidste 1/3 har karakter af forskningsformidling (herunder en række udredningsopgaver i tværfaglige sammenhænge).

Bøger og større afhandlinger:

1. Forholdet mellem fænomenologi og hermeneutik, speciale­afhand­ling belønnet med Københavns Universitets guld­medalje, Køben­havn 1977. (598 sider).

2. Tidsbegrebet, København 1981. (144 sider).

3. "Fænomenologien og hermeneutikken i Tyskland", Vor tids filosofi bind 1, pp. 9-177, København 1982; 19966. (183 sider).

4. "Fenome­nologien och hermeneutiken i Tysk­land", Vår tids filosofi, pp. 15-193, Stock­holm 1987; 19912.

5. "Die Phänome­nologie und die Herme­neuthik in Deutsch­land", Die Philosophie unserer Zeit, pp. 53-214, Hamborg 1994, 20024.

6. Ca. 25 % af artiklerne i Politikens filosofi leksikon, København 1983; 200517. (ca. 118 sider).

7. Filosofi-lexikonet, Stock­holm 1988. Flere genoptryk.

8. Das Philosophie-Lexikon, Hamborg 1991, 19952, 19973.

9. Filosofileksikon, Oslo 1996.

10. Metafysik, København 1986, 19963. (119 sider).

11. Den miljøpoliti­ske udfor­dring, Køben­havn 1996. (52 sider).

12. Politiske­ ideer: En grund­bog om liberalisme og socialis­me, København 1995, 20063. (315 sider).

13. [Sammen med Jørgen Husted] Politikens filosofihåndbog, København 2001, 20093 (408 sider).

14. Filosofia în secolul XX: Fenomenologia, hermeneutica, filosofia existentel, teoria critica, Bukarest 2003.

15. Politikens filosofileksikon, 2. udgave. København 2010.

16. Das Philosophielexikon. 2. tyske udgave. Hamburg 2013.

Artikler:

1. "F.C. Sibbern: Epistemology as Ontology", Danish Year­book of Philoso­phy, pp. 84-104, Kø­benhavn 1976. (20 si­der).

2. "Heidegger som hermeneutiker", Symposion nr. 1, pp. 3-34, Odense Universitet 1979. (32 sider).

3. "En fortolkning af Sein und Zeit paragrafferne 46-53", Fi­­lo­s­o­f­i­ske s­t­u­d­ier bind 3, pp. 63-88, Kø­benhavns Univer­sitet 1980. (25 sider).

4. "Tidsbegrebet hos Aristoteles og Hegel", Museum tuscula­num bind 40-43, pp. 183-233, København 1980. (51 sider).

5. "Kierkegaards Zeitverständnis in seinem Verhältnis zu He­gel", Text & Kontext, Sonderreihe Band 7, pp. 84-111, Køben­havn 1980. (28 sider).

6. "Angstbegrebet hos Kierkegaard og Heidegger", Agrippa - psykiatriske tekster nr. 1, pp. 5-33, og nr. 2, pp. 58-82, København 1980-81. (54 sider).

7. "Die Zweideutigkeit der "Daseins-Formel" beim jungen Hei­deg­ger", Danish Yearbook of Philosophy vol. 18, pp. 97-124, København 1981. (27 sider).

8. "Reduktion og konstitution i Husserls transcendentale fænome­nologi", Filosofiske studier bind 4, pp. 101-130, Københavns Universitet 1981. (29 sider).

9. "Modalität und Zeit bei Kierkegaard und Heidegger", Text & Kontext, Sonderreihe Band 15, pp. 114-134, København 1983. (20 sider).

10. "Det ontologiske program hos Poul Møller og Søren Kierke­gaard", Filosofiske studier bind 6, pp. 127-147, Køben­havns Universitet 1983. (21 sider).

11. "Selvets ontologi hos Kierkegaard", Kierkegaardi­ana bind XIII, København 1984. (29 sider).

12. "Die Naturzeit als Problem bei Husserl und Heidegger", Diskus­sionsbeiträge des Fachbereichs 2, Philoso­phie/Theo­logie nr. 8, Bergi­sche Universität, Wuppertal 1985. (32 sider fore­drag + 20 sider diskus­sion).

13. "Forsvar for den statiske tidsopfattelse", Philosophia, 16. årgang bind 3-4, pp. 105-138, Århus 1987. (34 sider).

14. "Kierkegaard: Aesthetics and the Crisis of Metaphysics". Kierkegaard Conferen­ces, vol. 1, pp. 75-83, København 1989. (8 sider).

15. "Das Ästhetische und die Krise der Metaphysik", tyskspro­get udgave af (14). Søren Kierkegaard: Philosoph, Schrif­tsteller, Theologe, pp. 83-97, Sofia 1992. (14 sider).

16. "Døden metafysisk og retligt", Se døden i øjnene, pp. 105-116, udgivet af Det Etiske Råd, København 1989. (11 sider).

17. [Sammen med reservelæge Michael Norup] "Døden som pro­ces?". Ugeskrift for læger 151/43, 23.10.1989, pp. 2816-18 (3 sider).

18. Fortsat diskussion af (17) i Ugeskrift for læger.

19. "Kierkegaard and Indirect Communication". Journal of European Ideas, vol. 12, No. 1, pp. 31-40, Great Britain 1990. (10 si­der).

20. [Sammen med prof. dr. phil. Finn Collin] "A Critical Note on Kla­wonn". Danish Yearbook of Philosophy, vol. 25, pp. 73-88, København 1990. (15 sider).

21. "Peter Zinkernagels virkelighed", Filosofiske studier, bind 12, pp. 97-126, København 1991. (20 sider).

22. "An Analytical Interpretation of Kierkegaard as Moral Philo­sopher". Kierkegaar­diana, bind XV, pp. 93-103, København 1992. (11 sider).

23. Kierke­gaard, pp. 68-91, Tokyo 1993.

24. "What Matters? On Parfit's Ideas of Personal Identity and Morality", Danish Yearbook of Philosophy vol. 28, pp. 99-114, København 1993. (15 sider).

25. "Dialogische Hermeneutik statt hermeneutischer Intentio­nalis­mus", kritik af Axel Bühler: Der hermeneutische Intentionalis­mus als Konzeption von den Zielen der Inter­pretation, Ethik und Sozialwissenschaften: Streitforum für Erwägungskultur 4 (1993), hæfte 4, pp. 542-544 (3 sider).

26. "Guds og verdens visdom: Troen og forargelsens mulighed hos Kierkegaard, Mynster og Martensen", Filosofiske studier, pp. 131-195, København 1994 (63 sider).

27. [Sammen med Nicole og Raben Rosenberg] "Angst", special­artikel til Den store danske encyklopædi, København 1994. (3 leksikonsider).

28. "Naturværdier", i Thomas Møller Christensen og Svend Erik Larsen (red.), Mennesket og naturen. Essays om natursyn og naturbrug, pp. 170-184, Odense U.P. 1995. (15 sider).

29. Bidrag som medlem af en arbejdsgruppe under teknologi­nævnet, Magt og modeller: Om den stigende anvendelse af EDB-modeller i de politiske beslutninger, Teknologirådets rapporter 1995/4, København 1995.

30. "Redaktionel indledning" samt "Velfærdsstaten og bæredygtig udvikling" i Poul Lübcke (red.), Miljøet, markedet og vel­færdssta­ten: En debatbog, København 1995. (37 sider).

31. "Fænomenologi og hermeneutik" i Birgitte Rahbek (red.), Når mennesket undrer sig: Vestlige tanker gennem 2500 år, pp. 390-401, Århus 1995, 20023. (11 sider).

32. "Vigilius Haufniensis, Anti-Climacus og "Den egentlige Kierkegaard", Filosofiske studier bind 15, pp. 147-168, København 1995 (21 sider).

33. "Program for en teori om det gode liv og sociale præferen­cer", Det goda livet, pp. 210-223, Stockholm 1995. (12 sider).

34. "A Semantic Interpretation of Husserl´s Epoché", Synthese 118, pp. 1-12, 1999, Kluwer Academic Publishers, Holland. (13 sider).

35. "Paradosso e scandalo in Kierkegaard", Kierkegaard: Filosofia e teologica del paradosso udgivet af M. Nicolet­ti og G. Penzo, pp. 91-103, Brescia 1999. (14 sider).

36. "Freedom and Modality", James Giles (ed.), Kierkegaard and Freedom, pp. 93-104, Palgrave 2000. (11 sider).

37. "In memoriam Gadamer", Sandhedens sider XV, Copenhagen 2002.

38. "Wer ist Anti-Climacus?", C. Diernsmeier (red.), Die Ausnahme denken: Festschrift zum 60. Geburtstag von Klaus-Michael Kodalle, pp. 33-40, Würzburg 2003.

39. "Indirect Communication and Kierkegaard's Existential Perspectivism", Søren Kierkegaard and the Words: Essays on Hermeneutics and Communication, pp. 28-38, P. Hove og G. Marino (ed.), København 2003.

40. "F.C. Sibbern: Epistemology as Ontology", Jon Stewart (ed.), Kierkegaard and His Contemporaries: The Culture of Golden Age Denmark, pp. 25-44, Berlin/New York 2003. (20 si­der).

41. "A Comparative and Critical Appraisal of Climacus' Theory of Modalities in the Interlude", N.J. Cappelørn og H. Deuser (ed.), Kierkegaard Studies Yearbook 2004, pp. 161-183, Berlin 2004 (22 sider)

42. "Kierkegaard's Concept of Revelation", Theologie zwischen Pragmatismus und Existenzdenken: Festschrift für Hermann Deuser zum 60. Geburtstag, pp. 405-414. Gesche Linde, Richard Purkarthofer, Heiko Schultz und Peter Steinacker (red.). N.G. Elwerts Verlag, Marburg 2006. ISBN 3-7708-1284. (10 sider).

43. Politiske ideer. AOF's Forlag, København 2006. ISBN 87-7403-641-6. (47 sider).

44. "Il demoniaco", Nota Bene, quaderni di studi kierkegaardiani, pp. 49-64. Genova 2006. ISBN: 1088-7018-626-1. (15 sider).

45. "Pentimento, perdono e assenza di generosità nelle opere di Kierkegaard", Umberto Regina, Ettore Rocca (udg.), Kierkegaard contemporaneo: Ripresa, pentimento, perdono, Brescia: Morcelliana, 2007, pp. 21-43. ISBN: 88-372-2203-1.

46. "At have sat sig selv, eller at være sat ved et Andet", offentliggjort i et religionsfilosofisk særnummer af Filosofiske studier, pp. 1-12, København 2007. Reference: https://www.filosofiskestudier.dk/log/multimedia/LUEBCKE2007.pdf (13 sider).

47. Genudgivelse af tidligere publikation som E-bog: Metafysik, Museum tusculanums forlag:

https://books.google.dk/books?id=vNzRFXk3AtQC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=+%22Poul+L%C3%BCbcke%22&source=web&ots=KLsUUiR4L5&sig=7wK-PrUzp5eDaO7KEwd-prxRvQM&hl=da#PPP1,M1

48. "Aver posto se stesso o essere stato posto da un Altro", i E. Rocca (ed.), Søren Kierkegaard: L'essere umano come rapporto", pp. 73-88, Brescia 2008. .ISBN 978-88-372-2203-1. (16 sider).

49. "Die Grenzen des Rechts auf Selbstzerstörung in einer liberalen Gesellschaft", publikation på grundlag af indlæg ved AIDS-HIV-konference, Frankfurt am. Main. 2009.

50. "En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer", i Mogens Chrom Jacobsen (red.), John Rawls politiske filosofi, NSU-press, Århus 2010.

51. "An Infinity of Voices: Kierkegaard and the Challenges of Infinitude", Lissabon: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa 2013.

52. "Truth and Normativity by Kierkegaard and Heidegger". Samlebind hos De Gruyter, Berlin/New York 2014.

53. "Kierkegaard and Ontology". Portugisisk version i bogudgave; engelsksproget E-bog foråret 2014.

54. "Kierkegaard's famous dictum 'Subjectivity is the Truth'", Kierkegaard Newsletter, Northfield 2014.

55. "Indirect Communication by Kierkegaard", Warzwawa 2015.

Artikler der venter på udgivelse:

"Der Wassergeist"

"Despair and Personal Identity"

"Kierkegaard and Ontology"

"Sinn und Sein beim frühen Heidegger"

Anmeldelser:

1. Anmeldelse af B. Wåhlin (red.), Tidsopfattelse og histo­riebe­vidsthed, offentliggjort i Historisk tidsskrift, bind 87, hæfte 1, København 1987.

2. Anmeldelse af D. Zahavi, Husserl und die transzendentale Intersubjektivität: Eine Antwort auf die sprachpragmatische Kritik, offentliggjort i Kritik 130, pp. 75-78, København 1997.


English CV

Poul Lübcke is born 1951 in Copenhagen. He studied philosophy in Copenhagen (1970-78), Freiburg (1973-74), Heidelberg (1979) and Leuven (1980). 1998-2016 Poul Lübcke was associate professor at the Department of Philosophy (MEF), University of Copenhagen, where he in 2000 founded The Kierkegaard International Research Seminar. His research concerns political philosophy and the history of philosophy since Kant. He is probably best known as an editor of and main contributor to a History of Philosophy in the 20th Century and a Dictionary of Philosophy covering an Anglo-American as well as a Continental approach to the history of philosophy and the systematic discussions within present philosophy. His publications consist of about 60 articles and books in different languages including Danish, English, German, Italian, Japanese, Norwegian, Portuguese, Romanian and Swedish. He has been invited as a speaker to Heidelberg (1982), Dublin (1983), Wuppertal (1984), Washington (1985), Walberberg (1985), Schwerte (1986), Sunderland (1986), Helsinki (1989), Durham (1990), Sofia (1992), Flensburg (1992), Lund (1993), Stockholm (1994), Trento (1996), Northfield (2001), Stockholm (2002), Köln (2002), Verona (2003), Basel (2005), Chieti (2006), Freiburg (2008), Frankfurt am Main (2008), Berlin (2011), Tübingen (2011), Northfield (2011, 2015 and 2017), Boston (2011), Lissabon (2012), Porto Alegre (2013 and 2015), Sãn Paolo (2015), Dresden (2017), and Saint Cloud (2017).

Publications since 1990

2018 (waiting to be printed)

Der Wassergeist

Despair and Personal Identity

Kierkegaard and Ontology

Sinn und Sein beim frühen Heidegger

2015

Indirect Communication by Kierkegaard, Warzwawa 2015.

2014

Truth and Normativity by Kierkegaard and Heidegger, De Gruyter, Berlin/New York 2014. Kierkegaard and Ontology,  E-book spring 2014.

 famous dictum 'Subjectivity is the Truth'. Kierkegaard Newsletter, Northfield 2014.

2013

An Infinity of Voices, Kierkegaard and the Challenges of Infinitude, Lissabon: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa.

Philosophielexikon,  Hamburg

2010

Politikens filosofileksikon, København.

2009

En genlæsning af John Rawls i lyset af hans diskussion af forholdet til fremtidige generationer, John Rawls' politiske filosofi, pp. 55-87. Chrom Jacobsen, M., Midtgaard, S. F. & Sørensen, A. (ed.). Aarhus.

Die Grenzen des Rechts auf Selbstzerstörung in einer liberalen Gesellschaft, Frankfurt a. Main

2008

Aver posto se stesso o essere stato posto da un altro, Søren Kierkegaard: L'essere umano come rapporto. Rocca, E. (red.). Brescia, s. 73-88.

2007

At have sat sig selv, eller at være sat ved et Andet, Filosofiske Studier.8

Pentimento, perdono e assenza di generosità nelle opere di Kierkegaard, Kierkegaard contemporaneo: Ripresa, pentimento, perdono. Regina, U. & Rocca, E. (red.), pp. 21-43.

2006

Il demoniaco, Nota Bene, quaderni di studi kierkegaardiani.5, pp. 49-64.

Kierkegaard's Concept of Revelation, Theologie zwischen Pragmatismus und Existenzdenken: Festschrift für Hermann Deuser zum 60. Geburtstag, pp. 405-414.

2004

A Comparative and Critical Appraical of Climacus' Theory of Modalitet in the Interlude, Cappelørn, N. J., Deuser, H. & Stewart, J. B. (ed.), Kierkegaard Studies, pp. 161-183. New York and Berlin.

2003

Das Philosophielexikon, Hamburg.

F. C. Sibbern: Epistemology as Ontology, Kierkegaard and his Contemporaries: The Culture of Golden Age Denmark.10, pp. 25-44.

Filosofia Germana, Bukarest

Indirect Communication and Kierkegaard´s Existential Perspectivism, Søren Kierkegaard and the Word(s): Essays on Hermeneutics and Communication, pp. 28-38. København.

Wer ist Anti-Climacus?, Die Ausname denken: Festschrift zum 60. Geburtstag von Klaus-Michael Kodalle, pp. 33-40. Würzburg.

2002

In Memoriam Gadamer, Sandhedens Sider.15, pp. 5-26. København.

Phänomenologie und Hermeneutik, Philosophie im 20. Jahrhundert: Band 1, pp. 53-214. Hamburg.

2001

Politikens filosofi leksikon, København

Politikens filosofihåndbog, Politikens filosofihåndbog. København.

2000

Freedom and Modality, Kierkegaard and Freedom, pp. 93-104. Palgrave.

Politiske ideer, Landsorganisationen i Danmark. København.

1999

A Semantic Interpretation of Husserl's Epoché, Synthese 118, pp.1-12.

Paradosso e scandalo in Kierkegaard, Kierkegaard: Filosofia e teologica del paradosso, pp. 91-103. Brescia.

1998

Politiske ideér : En grundbog om liberalisme og socialisme, København

1997

Review of Dan Zahavi: Husserl und die transzendentale Intersubjektivität, København.

Fænomenologi og hermeneutik, Når mennesket undrer sig: Vestlige tanker gennem 2500 år. Århus: Centrum, pp. 390-401.

1996

Den miljøpolitiske udfordring, København.

1995

Bæredygtig udvikling og velfærdsstat, Miljøet, markedet og velfærdsstaten, pp. 364-368. København.

Indledning om miljøet, markedet og velfærdsstaten, Miljøet, markedet og velfærdsstaten, pp. 7-18.København.

Magt og modeller : Om den stigende anvendelse af EDB-modeller i de politiske beslutninger, Teknologirådets rapporter, 4/1995. København.

Program for en teori om det gode liv og sociale præferencer, Det goda livet, pp. 210-223. Stockholm.

1994

Angst, Den Store Danske Encyklopædi, p. 424-426, København.

Guds og verdens visdom: Troen og forargelsen hos Kierkegaard, Mynster og Martensen, Filosofiske Studier bind 14, Københavns universitet.

1993

Dialogische Hermeneutik Statt Hermeneutischer Intentionalismus, Ethik und Sozialwissensschaften : Streitforum für Erwäfungskultur.4, s. 542-544

1992

Das Ästhetische und die Krise der Metaphysik, Søren Kierkegaard - Philosoph, Schriftsteller, Theologe, Sofia

1991

Peter Zinkernagels virkelighed, Filosofiske studier bind 12, Københavns universitet.

1990

Kierkegaard and Indirect Communication, Journal of European Ideas, Vol. 12, no. 1, pp. 31-40