FOLKEUNIVERSITETET

Kierkegaards Problemstilling

Weekendkursus 19.1.-20.1.2019

Kurset er en værklæsning af Frygt og Bæven, som Kierkegaard udgav i 1843 under psudonymet Johannes de silentio. Vi præsenteres for to syn på livet, den etiske og den religiøse livsanskuelse, og med udgangspunkt i Abraham bliver det klart, at de står i modstrid til hinanden. Samtidig viser bogen, at begge livsanskuelser løber ind i alvorlige eksistentielle vanskeligheder, hvilket også gælder de æstetiske alternativer, som skitseres. Pseudonymet Johannes de silentio har ikke nogle færdige svar på de spørgsmål, han stiller, og derved ligner han Kierkegaard, der ikke er interessant pga. de løsninger, han giver, men pga. den problembevidsthed, der gennemsyrer forfatterskabet.

Se i Folkeuniversitets program:

https://www.fukbh.dk/program/linjestudier/filosofi/filosofi-og-idehistorie-kierkegaards-problemstilling.aspx

Kurset om "Kierkegaards problemstilling" er en sluttet helhed, men fungerer også som en god introduktion til et ugekursus i maj 2019 om Kierkegaards Begrebet Angest, som afholdes i privat regi i Italien. Se hjemmesiden: https://m.bricksite.com/kierkegaard2019

Tekstgrundlag: Frygt og Bæven, 3. bind i Søren Kierkegaards skrifter. Findes også gratis som online-udgave: https://www.sks.dk/forside/indhold.asp

Sartres Væren og Intet

Ugekursus 17.6.-21.6.2019

Værket Væren og intet (fransk: L'ëtre et le neant) af den franske filosof Jean-Paul Sartre (1905-1980) blev kort efter dets udgivelse i 1943 det filosofiske omdrejningspunkt for den eksistentialistiske bevæ-gelse, der i 1940'erne og 1950'erne fik dyb indfly-delse på store dele af filosofien og litteraturen i den vestlige verden. Værket er et forsøg på forstå den menneskelige frihed som en radikal frihed, hvor "væren går forud for essens", som Sartre
slagordsagtigt formulerede det. Kurset vil med udgangspunkt i udvalgte passager analysere Sartres grundlæggende begreber og påstande, idet fortolkningen til stadighed vil inddrage relevante steder fra Sartres litterære produktion, der i lige så høj grad som værket selv var med til at sikre eksistentialismens udbredelse. Kurset vil endvidere sætte værket ind i en historisk sammen-hæng og vise, hvorledes Sartre er dybt afhængig af Hegel, Kierkegaard, Husserl, Heidegger og Bergson. Derudover vil kurset dels gennemgå den kritik, som Sartre selv i 1960'erne rettede imod værket, dels skitsere det opgør med Sartres
humanisme, som strukturalisterne stod for i 1960'erne, og som videreførtes hospoststruk-turalisterne i 1970'erne og 1980'erne. Medens kritikken førte til, at eksistentialismen var nærmest død i slutningen af det 20. århundrede, har Sartre i de sidste 15 år fået en renæssance. Samtidig har Sartre-forskningen peget på oversete sider ved værket Væren og intet. Der er derfor både histo-riske og aktuelle grunde til at læse værket.

Kierkegaards Philosophiske Smuler

Weekendkursus 18.1-19.1.2020 (10.15-16.00)

Kurset er en værklæsning af Philosophiske Smuler, som Kierkegaard udgav under pseudonymet Johannes Climacus. Værket er sammenlignet med andre af Kierkegaards skrifter relativt let tilgæn-geligt. Det modstiller en humanistisk forståelse af mennesket som et væsen, der har sandheden i sig, og en kristen opfattelse af mennesket som syndigt (og derved "levende i Usandheden"). Fra en humanistisk synsvinkel er Sokrates det store forbillede, der ved at fungere som eksistentiel fødselshjælper hjælper mennesket med at finde sandheden i sit liv.
Fra en kristen synsvinkel skal mennesket derimod først gennem mødet med Gud (Kristus) frelses fra den usandhed, det befinder sig i. Det giver to vidt
forskellige opfattelser af, hvad eksistentiel medde-lelse går ud på, og kaster derved lys over hele Kierkegaards forfatterskab.

Tekstgrundlag: Philosophiske Smuler, udgivet i Søren Kierkegaards Skrifter (1997 hos Gad, senere paperback hos Gyldendal). Findes også gratis som online-udgave: https://www.sks.dk/forside/indhold.asp

Kurset er en sluttet helhed, men kan samtidig fungere som en god introduktion til et ugekursus i maj 2020 om Kierkegaards Uvidenskabelig Efterskrift til de Philosophiske Smuler, som afholdes i privat regi i Italien. Se hjemmesiden: https://www.platonopolis.eu/kierkegaards-efterskriften/